Ordningsregler

Ordningsregler

Flaggning

Reglerna för flaggning följer i stort sett officiella rekommendationer. Vi flaggar således på de viktigaste allmänna flaggdagarna samt därutöver vid särskild anledning.

 • Ingen flaggning utöver ovanstående bör ske utan att anledningen anslås på föreningens anslagstavla.
 • Flaggning för nyfött barn i Port Arthur sker när uppgift härom inkommer till styrelsen och föräldrarna så önskar.
 • Flaggning på halv stång för att hedra avliden medlem eller annan boende i Port Arthur sker så snart uppgift härom inkommer till styrelsen.
 • Flaggning på enskild bemärkelsedag kan ske efter framställan till styrelsen och under förutsättning att bemärkelsedagen är av en sådan dignitet att den förtjänar att särskilt kungöras på anslagstavlan.

Föreningslokalen

Lokalen är avsedd för föreningsmöten samt för enskilda medlemmars behov av festlokal. Lokalen hålles utrustad av föreningen och skall innehålla möbler, servis och bestick i enighet med i lokalen anslagen utrustningslista.

 • Föreningens eget behov av lokalen går före enskild medlems.
 • Lokalen är alltid upptagen i samband med annonserade föreningsmöten.
 • Bokning av föreningslokalen sker genom kontakt med styrelsen i god tid (minst 1 vecka) innan den ska användas.
 • Nyckel kan lämnas ut högst 1-2 dagar före planerad aktivitet.
 • Såväl medlemmar som andrahandshyresgäster får låna föreningslokalen för privata ändamål.
 • En avgift tas ut vid utlåning av lokalen.
 • Den som antecknas som ansvarig tar också på sig ett ansvar för sina gästers uppträdande i samband med festen och för att rökförbudet inomhus efterlevs av samtliga. Vederbörande ansvarar också för inredning och utrustning samt att lokalen är välstädad när den lämnas tillbaka.
 • Den som lånar lokalen bör uppmärksamma utrustningslistan och meddela styrelsen om någon väsentlig avvikelse iakttas. Går någon enskild del av servisen sönder behöver detta inte ersättas men skall meddelas till styrelsen.
 • Servis och bestick samt övrig utrustning får inte föras ut från föreningslokalen.
 • Efter användning av föreningslokalen skall denna iordningsställas inom ett dygn efter användningen och nycklar återlämnas. Golvet ska sopas/dammsugas och våttorkas, servis och bestick ska diskas och torkas och ställas tillbaka i skåp och lådor, spis/ugn och kylskåp samt övriga köksytor ska torkas av, bord ska torkas av, eventuella fläckar på stolar och soffor avlägsnas och sopor och återvinning bäras ut. En straffavgift vid dåligt utförd städning kan tas ut.
 • Källartoaletten under 5 D kan användas vid föreningsmöte eller privat fest. Inför och efter privat fest uppmanas den ansvarige att själv ombesörja städning och eventuell komplettering av utrustning till toaletten.

Vindar och vindsförråd

 • Det råder absolut förbud mot alla former av öppen eld samt rökning uppe på vindarna.
 • Trapphusavsatserna måste av brandsäkerhetsskäl ständigt hållas helt fria från föremål.
 • Inne på vinden får privata tillhörigheter endast tillfälligt ställas upp i samband med städning eller in- och utflyttning. Märk gärna i så fall dina saker med namn eller lägenhetsnummer.
 • Uppe på torkvinden får aldrig droppande tvätt hängas upp. Sådan skall istället centrifugeras eller förtorkas på baksidan av huset.
 • Smutsiga klädespersedlar, speciellt yllesaker och liknande som kan dra mal och pälsänger till sig får inte förvaras öppet på vindarna. Upptäcker du ohyra i någon form bör du snarast meddela detta till trappvärd eller styrelse.
 • En god ordning skall hållas inne i förråden. Se till att det finns öppna gångytor så att förrådet vid behov kan inspekteras.
 • Endast helt frisk och icke skadedjursangripen ved får förvaras på vinden.
 • Behöver du av något skäl långtidsförvara möbler, ved, presenningar, tält eller segel inom allmänna utrymmen på vindarna måste överenskommelse om detta ha träffats med styrelsen.
 • Brännbara vätskor får aldrig förvaras på vinden.
 • Dammande slipning och starkt luktande målning får inte ske på vindarna.
 • Förrådsvinden städas genom medlemmarnas försorg på initiativ av trappvärden.
 • All sopning på vindarna måste undvikas. Dammsug hellre och låna vid behov föreningens förlängningssladd.
 • Se till att luckor och fönster samt vindsdörren hålls stängda.
 • Se till att inte fåglar och katter kommer in på vinden och håll vindsdörren låst när den inte är under uppsikt.
 • Elektriska apparater får ej brukas på vinden utan uppsikt.

Trappuppgångarna

 • Städningen ombesörjs av de boende själva enligt särskild städlista som tillhandahålls av trappvärden. Utförd städning skall markeras med datum och signatur. Eventuellt byte av städpass skall antecknas på listan.
 • Putsning av fönster och portarnas glasrutor sker på initiativ av trappvärden eller enligt gemensamma överenskommelser. Trappvärdarna ansvarar sinsemellan för att städstandarden upprätthålls och blir likvärdig inom hela fastigheten och att gemensamma principer följes och miljövänliga produkter användes.
 • Föreningen ombesörjer i möjligaste mån centralt inköp av erforderlig materiel och utrustning. Kontakta styrelsen vid behov av inköp.
 • De som bor i trappuppgången avgör själva frågan om dörrmattor och eventuella krukväxter i trappfönstren.
 • Cyklar får inte ställas i trapphusen. Barnvagnar bör i möjligaste mån ställas i trapphusförråden och först i andra hand i trapphusen efter överenskommelse med trappvärden.
 • Returpapper får enligt brandskyddsförordningen inte förvaras i trapphusen utan skall läggas i därtill avsett återvinningskärl.
 • Soppåsar får inte ställas ut i trappuppgången.
 • In- och utflyttning som medför nedskräpning av trappuppgången innebär också skyldighet att städa denna när arbetet är klart.
 • För ordningen i trapphuset ansvarar i första hand trappvärdarna. Styrelsen förbehåller sig rätten att ha synpunkter på städning och ordning i övrigt.
 • Föreningen ansvarar för ytterdörrarnas underhåll. Namnetiketter får endast sättas på det förkromade brevinkastet. Tejp och klistermärken får ej sättas på de målade ytorna.
 • Namntavlorna i uppgången underhålls av styrelsen. Anslagstavlorna underhålls av trappvärden. Meddelanden med önskemål om att hyra eller köpa lägenhet, som eventuellt kan råka bli uppsatta, skall fortlöpande avlägsnas och hänvisas till den stora anslagstavlan.

Innergården

Alla förväntas hjälpa till med att upprätthålla trivsel och god ordning på gården.

 • Bollspel är inte tillåtet i någon form.
 • Inget skräp får kastas på gården. Tändstickor och fimpar skall läggas i utplacerade väggfasta askkoppar vid uteplatsen och vid valvet mot Salagatan.
 • Alla ombeds vara försiktiga med utemöblerna och parasoll så att de inte smutsas ner eller förstörs.
 • Musik med hög volym och för öppet fönster ut mot gården undanbeds.
 • Uteplatsen skall hållas trivsam av dem som använder den. Bord skall torkas av och alla egna tillhörigheter plockas in efter måltid.
 • All form av revirmarkering av uteplatsen är förbjuden.
 • Kvarlämnade och omärkta föremål på gården och runt huset får slängas genom styrelsens försorg efter en vecka. De boende uppmanas meddela styrelsen om sådana föremål.

Bilar på gården

Respektera parkeringsförbudet på gården! Det omfattar såväl boende och lokalförhyrare som anhöriga och bekanta.

Generell dispens gäller dagtid för:

 • Alla firmabilar med yrkesuppdrag i fastigheten.
 • Alla fordon som behövs för in- och utflyttning respektive transport av särskilt tunga eller skrymmande föremål till och från lägenheten.
 • Alla behov av nattparkering skall föranmälas till styrelsen och bilen skall förses med aktuellt parkeringstillstånd. Sådant fordon får inte flyttas mellan kl 23 på kvällen och kl 7 på morgonen. Under denna tid får inte heller någon annan biltrafik förekomma.
 • Varje lägenhetsinnehavare är personligen ansvarig för att anhöriga och bekanta informeras om reglerna och inte ställer sina bilar på gården eller på andras parkeringsplatser.

Cyklarna och motorcyklar (inklusive mopeder) på gården

 • Cyklar som inte används regelbundet skall flyttas ner till cykelkällarna.
 • Inga motorcyklar får parkeras på innegården.
 • Inga cyklar får långtidsförvaras i gårdsställen och framför allt inte vara fastlåsta vid dessa under längre tid.
 • Cyklarna skall placeras i eller i direkt anslutning till cykelställen och inte framför eller nära portarna.
 • Cyklar får ej låsas fast vid eller ställas emot staket, stuprör eller träd.
 • Cyklar får ej placeras i stenrännorna utmed husfasaden och inte heller lutas mot väggen.
 • Cykelkärror får inte annat än tillfälligtvis stå fastlåsta vid cykelställen.

Soprummet

Soprum för hushållssopor finns på gaveln av 5 G. Ytterdörren är försedd med en anslagstavla som underhålls av styrelsen.

 • I soprummet får endast avfall från det dagliga hushållet slängas.
 • Allt avfall skall vara förpackat i förslutna påsar. Inga lösa sopor får kastas i boxarna.
 • Material från röjningar eller renoveringar får inte ställas in i soprummet.
 • Kartonger, plast, metall, glas och hushållskompost sorteras i därtill avsedda återvinningskärl placerade vid Ymergatan.
 • Julgranar skall placeras vid de gröna kompostboxarna på baksidan av huset.
 • Oskyddat, söndrigt glas, varm aska från kakelugnar, batterier samt färger och lösningsmedel är också sådant som inte får kastas i soprummet.
 • Större wellpappförpackningar och kartonger får inte kastas i soprummet eller återvinningskärlet för kartong utan skall skäras ner och ställas i särskild behållare invid cykelkällaren under 5 G.

Tvättstugorna

Alla förutsätts vara rädda om och väl vårda den gemensamma maskinella utrustningen. Rummet skall lämnas i det skick man önskar finna det. Dörrarna får inte lämnas olåsta. Eventuella fel på tvättstugornas utrustning anmäls omgående till styrelsen per mail eller genom lapp i föreningens brevlåda ingång 5 E nb.

 • Tvättlistorna skall föras med omtanke om övriga boendes behov av tvättider.
 • Tvättid som man vet inte kommer att kunna utnyttjas måste snarast avbokas.
 • Tidigast på den egna tvättdagen får man boka in ytterligare en tid för kommande behov.
 • Varje tvättid som utnyttjas, oavsett om den är förbokad eller ej, skall antecknas på listan.
 • Det namn som skrivs upp på listan måste kunna återfinnas på namntavlan i uppgången.
 • Utöver namn skall på listan också uppgången anges.
 • Tvättstugorna får endast användas för de boendes personliga behov. Det är inte tillåtet att tvätta för vänner och bekanta.
 • Tvättlistorna kontrolleras och förnyas av särskilt utsedd person.
 • Bokad tid i tvättstugan som inte utnyttjas inom 20 minuter tillfaller godtycklig medlem om inte annat meddelats genom en notering på bokningslistan.
 • Smutstvätt bör inte placeras i tvättstugorna före utsatt tvättid.
 • Smutstvätt som man eventuellt inte hinner tvätta får inte ligga kvar i tvättstugan i avvaktan på senare tvättmöjlighet. Om du inte hinner bli klar i tid måste du infinna dig i tvättstugan när tiden är slut eller kontakta den som kommer efter.
 • Efter avslutat tvättpass ska tvättstugan vara tom, golven sopade och våttorkade, maskinerna tömda och avtorkade, luddfiltret rensat och vid behov sopkorgen tömd.
 • När tvättstugan lämnas efter ett tvättpass skall inga egna tillhörigheter ligga kvar i tvättstugan. Kontrollera särskilt tvättmaskin, centrifug och torktumlare. Tröjor och liknande som inte är färdigtorkade får inte bredas ut för torkning i tvättstugan utan skall tas med till lägenheten.
 • Persedlar som man inte vill behålla får inte avsiktligt lämnas kvar i tvättstugan. Tomma tvättmedelsförpackningar måste man själv avlägsna och kasta.
 • Alla hjälps åt att vattna krukväxterna i tvättstugan.
 • Om du får hjälp av någon utomstående med din tvätt var vänlig se till att vederbörande är informerad om vilka regler som gäller.

I tvättstugorna har föreningen gjort stora investeringar i form av dyrbara maskiner. Alla vinner på att vi gemensamt vårdar och är aktsamma om den maskinella utrustningen. Observera därför särskilt nedanstående bestämmelser.

 • Det är tillåtet att tvätta mattor i stora maskinen, i övriga maskiner är det ej tillåtet.
 • Det är absolut förbjudet att färga tvätt i föreningens maskiner.
 • Se till att fullastade tvättvagnar inte törnar emot maskinerna och ger märken i lackeringen.
 • Bygelbehå skall tvättas i stängd tvättpåse för att inte riskera att förstöra tvättmaskinen.

Portar och källarnedgångar

 • Det är inte tillåtet att blockera portlåsen för att förhindra låsning.
 • Klossar får aldrig sättas fast vid gångjärnssidan för att förhindra porten att slå igen.
 • Anonym uppställning av portarna efter kl 21-22 skall tagas bort efter 30 min.
 • Vintertid får portarna inte lämnas öppna genom uppställning med kedjan.
 • Sommartid får portarna ställas upp med kedjan om du har en större tillställning med många gäster.
 • Det är inte tillåtet att ha portarna uppställda sommartid under natten enbart för vädrings skull.
 • För att förhindra cykelstölder och inbrott i källarförråden samt för att förhindra att katter tar sig ner i källaren skall källardörrarna i princip alltid vara stängda och låsta.

Källarutrymmena

 • Städning av kulvertar och övriga allmänna utrymmen ombesörjs av fastighetsskötaren. I samband med in- och utflyttning, röjning av förråd och liknande ansvarar dock var och en för att nedskräpning inte sker.
 • De båda cykelrummen i 5 A och 5 G får utnyttjas fritt oavsett var inom huset man bor.
 • Cyklar som behöver långtidsförvaras bör placeras i det egna förrådet.
 • Alla källarförråd skall vara låsta även om de är tomma.
 • Utöver potatis får inga matvaror förvaras oskyddade i källaren.
 • Undvik mögelskador genom att inte ställa möbler eller andra känsliga föremål direkt mot yttermurarna eller golvet och lägg aldrig ner fuktiga föremål i förrådet.
 • Bensin och andra starkt luktande eller brandfarliga ämnen får inte förvaras i källaren.
 • Större pappemballage som inte får kastas i soprummet eller återvinningskärlet för kartong skall skäras ner och läggas i därtill avsedd behållare i källaren under 5 G.
 • Returpapper, möbler, bildäck och liknande får inte långtidsförvaras i källargångar eller cykelrum.
 • Observera att rökförbudet gäller samtliga källarutrymmen inklusive föreningslokalen!

Snickarboden

Denna är belägen under 5 H och är avsedd för renovering av cyklar, möbler och liknande.

 • Ställ upp fönstret om du använder lösningsmedel men se till att det hålls stängt nattetid.
 • Renoveringsobjekt som lämnas kvar från den ena dagen till den andra bör vara märkta med namn och telefonnummer. Föremål som repareras måste dock tas bort snarast när arbetet har utförts.
 • Tänk på den brandfara som finns genom självantändning (speciellt trassel och linolja).
 • Städa efter dig när du är klar med arbetet och lämna boden i det skick du önskar finna den.

Torkrummet

Torkrummet är beläget under 5 D, innanför vävstugan.

 • Detta är utrustat med en torkfläkt som ställes in med en timer för önskad torktid. Tänk på att anläggningen bullrar och inte får vara igång nattetid. Lär dig att beräkna torktiden så att anläggningen inte går i onödan.
 • Se till att hämta din tvätt så snart den torkat.
 • Finner du torkrummet blockerat av torra kläder får du ta ner persedlarna från linorna.
 • Tvätt som inte hinner bli torr samma dag den hängts upp får lämnas kvar i torkrummet men skall hängas åt sidan och bör inte vara kvar på linorna framför maskinen nästa tvättdag.
 • Torkrummets dörr skall alltid hållas låst.

Störande ljud

Port Arthur är en ganska lyhörd fastighet. Trapphusen förstärker buller både från dörrar och lägenheter.

 • Tänk på att gå tyst i trapporna efter kl 22.
 • Smäll inte med porten eller lägenhetsdörren.
 • Be dina gäster vara tysta när de går från din lägenhet på natten.
 • Företa inga bullrande transporter till vinden efter kl 22.
 • Spela inte musik med hög volym sena kvällar och nätter!
 • Kontakta dina grannar och informera om du tänker ha fest eller annan tillställning som kan ge upphov till störningar.

Parkeringskön

Port Arthur har en parkering där boende kan hyra plats. Till platserna är det kö, i vilken följande regler tillämpas:

 • För att stå i kön krävs att man är medlem i föreningen samt innehavare av körkort giltigt i Sverige.
 • Man tilldelas ej plats om man har sin lägenhet uthyrd.
 • Man kan max besitta en plats per lägenhet.
 • Om man vid tilldelning avböjer, stryks man ur kön.
 • P-platser får ej uthyras i andrahand.
 • Deposition för nyckel till el-stolpe kan tas ut och återfås när nyckel återlämnas vid hyrestidens slut.

 

Reglerna uppdaterades senast vid 2006 års stämma.

Mindre revideringar och kompletteringar av reglerna gjordes vid styrelsemöte 2016-01-30.

Lämna ett svar